R e g u l a m i n 

przyznawania patronatów przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz udziału Szefa Urzędu w komitetach honorowych

 

I ZASADY OGÓLNE

1. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Szef Urzędu) obejmuje patronatem wyłącznie przedsięwzięcia lub wchodzi w skład komitetów honorowych wyłącznie przedsięwzięć, których organizatorami lub współorganizatorami są uczestnicy walk o niepodległość i suwerenność Polski 1939-1989 bądź ofiary represji 1939-1989, albo organizowanych na rzecz wyżej wymienionej kategorii osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Szef Urzędu może objąć patronatem wyżej wymienione przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym lub wejść w skład komitetów honorowych przedsięwzięć o charakterze niekomercyjnym, które odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym oraz:

a) upamiętniają walki o niepodległość Polski i martyrologię obywateli polskich lub

b) służą doskonaleniu systemu opieki socjalnej i zdrowotnej nad kombatantami, działaczami antykomunistycznej opozycji, ofiarami represji i innymi osobami uprawnionymi.

3. Patronat przedsięwzięć cyklicznych jest przyznawany odrębnie na każdą ich edycję.

4. Szef Urzędu nie obejmuje patronatem i nie wchodzi w skład komitetów honorowych przedsięwzięć współorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

II SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu lub wejście w skład komitetu honorowego występuje organizator realizujący przedsięwzięcie.

2. Wniosek o przyjęcie patronatu/wejście w skład komitetu powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

3. Wniosek powinien zawierać szczegółową informację na temat podmiotu realizującego przedsięwzięcie, charakteru przedsięwzięcia i jego uczestników oraz planowanego jego przebiegu. Wniosek winien zawierać również informację na temat podmiotów, do których także zwrócono się o przyjęcie patronatu honorowego lub wejście w skład komitetu honorowego.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do organizatora z prośbą o dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat planowanego przedsięwzięcia.

 

III PRZYZNANIE PATRONATU I UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM

1. Odpowiedź o przyjęciu patronatu lub wejściu w skład komitetu honorowego udzielana jest pisemnie przez upoważnionego pracownika. Odmowa przyjęcia patronatu lub wejścia w skład komitetu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

2. W przypadku przyznania patronatu lub zgody na wejście w skład komitetu honorowego organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o tym fakcie wraz z logo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także do przedstawienia do akceptacji projektu zaproszenia.

3. W przypadku braku umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o przyznaniu patronatu lub wyrażeniu zgody na wejście w skład komitetu honorowego wraz z logo Urzędu, albo nie przedstawienia do akceptacji projektu zaproszenia, uznaje się, że patronat nie został przyznany albo zgoda na wejście w skład komitetu honorowego nie została wyrażona w związku z niespełnieniem wymogów nałożonych niniejszym regulaminem.

4. Przyznany patronat lub wejście w skład komitetu honorowego mają wyłącznie honorowy charakter i nie oznaczają deklaracji wsparcia finansowego oraz organizacyjnego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także udziału Szefa Urzędu lub innego przedstawiciela Urzędu w przedsięwzięciu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu może odebrać przyznany wcześniej patronat lub zrezygnować z udziału w komitecie honorowym. O podjętej decyzji, która nie wymaga uzasadnienia, organizator jest niezwłocznie informowany listownie.

6. Decyzja Szefa Urzędu o odebraniu patronatu lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do wycofania z materiałów informacyjno-promocyjnych i zaproszeń wiadomości o patronacie lub wejściu w skład komitetu honorowego oraz usunięcia z nich logo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

nr 7 (403) Lipiec

K07