I. Uprawnienia wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich - PDF
 2. Wniosek dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie - PDF
 3. Wniosek o wydanie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej -  PDF
 4. Wniosek o wydanie karty kombatanta dla członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - PDF
 5. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - PDF
 6. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - PDF
 7. Oświadczenie potwierdzające fakt nieosiągania dochodu na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego - PDF
 8. Wniosek o zgłoszenie zapotrzebowania na wczasy COS dla członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej- PDF
 9. Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 10. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2024 roku- PDF
 11. Oświadcznie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu -  PDF
 12. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym -  PDF
 13. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w 2024 roku - PDF

II. Uprawnienia wynikające z ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - PDF
 2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR - PDF
 3. Kwestionariusz dla wywiezionych do pracy przymusowej - PDF
 4. Kwestionariusz dla osób osadzonych w obozach pracy przymusowej - PDF
 5. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - PDF
 6. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - PDF
 7. Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 8. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2024 roku-  PDF
 9. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w 2024 roku - PDF

III. Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

 1. Wniosek o przyznanie uzupełniającego świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w PolscePDF
 2. Wniosek o przyznanie uzupełniającego świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w UE lub krajach EFTAPDF
 3. Wniosek o przyznanie uzupełniającego świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających poza granicami UE lub EFTAPDF
 4. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w Polsce - PDF
 5. Wiosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających w UE lub krajach EFTAPDF
 6. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków mieszkających poza granicami UE lub EFTAPDF
IV. Uprawnienia wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 1. Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych -  PDF
 2. Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych dla osób mieszkających poza granicami UE - PDF
 3. Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - PDF
 4. Oświadczenie w sprawie działalności w opozycji antykomunistycznej lub podlegania represjom -  PDF
 5. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających w Polsce - PDF
 6. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - PDF
 7. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - PDF
 8. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - PDF
 9. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - PDF
 10. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - PDF
 11. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - PDF
 12. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - PDF
 13. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - PDF
 14. Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających w Polsce - PDF
 15. Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - PDF
 16. Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - PDF
 17. Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 18. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2024 roku - PDF
 19. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych w 2024 roku na podstawie faktury pro forma - PDF
 20. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych w 2024 roku na podstawie faktury VAT - PDF
 21. Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu - PDF
 22. Wniosek o objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej ubezpieczeniem zdrowotnym - PDF
 23. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w 2024 roku - PDF

V. Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej

 1. Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce - PDF
 2. Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce dla osób mieszkających poza granicami UEPDF
 3. Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) - PDF
 4. Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE - PDF
 5. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) -  PDF
 6. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 "a" ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UEPDF

 VI. Uprawnienia żołnierzy-górników

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki - PDF
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnejPDF
 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - PDF
 4. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - PDF
 5. Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 6. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2024 roku- PDF
 7. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w 2024 roku - PDF

VII. Uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - PDF
 2. Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - PDF
 3. Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - PDF
 4. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2024 roku- PDF
 5. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w 2024 roku - PDF

VIII. Wyróżnienia honorowe

 1. Wniosek o nadanie medalu „Pro Patria” - DOC / PDF
 2. Wniosek o potwierdzenie tytułu „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” - DOC / PDF
 3. Wniosek o mianowanie żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym na wyższy stopień wojskowy - DOC
 4. Wniosek o mianowanie w oparciu o art. 140 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - PDF
 5. Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - PDF
IX. Inne
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że pobyt w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla internowanych był skutkiem prowadzenia działalności kombatanckiej lub równorzędnej z działalnością kombatancką - PDF
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji z archiwum UdSKiOR - PDF

nr 7 (403) Lipiec

K07