Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Ewelina Barańska


tel. 22 336 77 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. 22 276-77-77 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez administratora Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować listownie pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3) Dane osobowe są to wszelkie informacje, które Panią/ Pana identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie. Urząd w związku ze swoją działalnością, na potrzeby realizacji wskazanych poniżej celów przetwarza Pani/ Pana dane osobowe takie jak m.in:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data lub miejsce urodzenia;
 • nr PESEL, NIP lub inne numery identyfikujące Panią/Pana jako osobę;
 • nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres zamieszkania, pobytu, miejsca prowadzenia działalności, itp.;
 • adres IP służący identyfikacji elementów sieci, z której Pani/Pan korzysta;
 • adres poczty elektronicznej;
 • nr telefonu;
 • wizerunek.
 • dane o stanie zdrowia

 

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/ Pana. Urząd przetwarza także dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/ Pana. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z/od:

 • innych organów i instytucji;
 • ze źródeł publicznych, m.in. rejestrów (np. rejestru PESEL, KRS).

 

4) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest głównie realizacja obowiązków i zadań nałożonych na Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie:

 • realizacji obowiązków ustawowych m.in. rozpatrywanie skarg, petycji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie postępowań administracyjnych czy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy pieniężnej i świadczeń pieniężnych, bycia pracodawcą lub płatnikiem składek, realizacja obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 1 z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej np. odpowiadanie na skierowaną do Urzędu korespondencję przez zainteresowane osoby (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • wypełnienie zobowiązań wynikających z umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych przez Urząd lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, wykonywanych na Pani/ Pana żądanie;
 • realizacji działań opartych o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Urząd jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

 

5) Pani/ Pana dane osobowe zasadniczo nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba, że na podstawie przepisów prawa (organy administracji, sądy, prokuratura) lub udzielonej przez Panią/ Pana zgody. Pani/Pana dane adresowe przekażemy również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, by móc z Panią/Panem prowadzić korespondencję. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane tzw. Procesorom, czyli innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie i w granicach stosownych umów zawartych z Administratorem.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji lub sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń) lub przez okres archiwizacji określony regulaminami wewnętrznymi Urzędu oraz w przepisach o archiwizacji, tj. Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

8) Przepisy RODO obligują nas do poinformowania, że przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Jednak sprzeciw ten w istocie może być skutecznie zrealizowany w przypadkach przetwarzania danych przez administratora na podstawie tych przepisów RODO, które nie są podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), względnie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 46 RODO) jeżeli jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

nr 7 (403) Lipiec

K07