Punkt informacyjny
Pokój N041
Wejście od ul. Żurawiej 3/5

 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-13:00, 13:30-16:15

tel. 22 276 77 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Gabinet Szefa Urzędu

Dyrektor Wojciech Lesiak
tel. 22 276 77 01

fax 22 250 52 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gabinet Szefa Urzędu zapewnia obsługę działań wykonywanych bezpośrednio przez Szefa Urzędu i utrzymuje kontakty z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Urzędu. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami zrzeszającymi kombatantów i ofiary represji, fundacjami i organizacjami społecznymi współdziałającymi z ruchem kombatanckim. Prowadzi analizy problemowe na tematy związane z prawem kombatanckim oraz opracowuje wnioski o przyjęcie przez Szefa Urzędu patronatu honorowego lub wstąpienie Szefa Urzędu do komitetu honorowego, związane z realizacją zadań upamiętniających tradycje walk o niepodległość państwa polskiego.

 

 

Dyrektor Generalny
Andrzej Bida
tel. 22 270 72 08
fax 22 250 52 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Biuro Dyrektora Generalnego
Dyrektor Tomasz Lis
tel. 22 270 72 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Główny księgowy Helena Zieniuk

tel. 22 336 77 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Dyrektora Generalnego współpracuje z parlamentem, Kancelariami Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami i urzędami centralnymi, przygotowując i opiniując projekty zmian w prawie kombatanckim. Zajmuje się obsługą prawną Urzędu, a jego pracownicy reprezentują Urząd w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Biuro sprawuje również obsługę kadrową i szkoleniową pracowników Urzędu oraz prowadzi ich sprawy socjalne.

 


Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji
Dyrektor Monika Kalinowska
tel. 22 276 77 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji prowadzi sprawy o przyznanie uprawnień przysługujących kombatantom, w tym weteranom wojennym, a także ofiarom represji oraz wdowom i wdowcom po nich pozostałym – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517 ze zm.). Departament realizuje również ustawę z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 319 ze zm.) poprzez wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Do zadań Departamentu należy także rozpatrywanie spraw o przyznanie uprawnień określonych w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1168 ze zm.), potwierdzanie okresów świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych lub okresu potwierdzającego pozbawienie możliwości wykonywania zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych – na podstawie dyspozycji art. 117, ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). Od dnia 21 września 2020 roku Departament rozpoznaje również wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego Sybirakom, na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2020 r. poz. 1428 ze zm.).

 

W kompetencjach Departamentu znajduje się ponadto wydawanie legitymacji potwierdzających posiadanie uprawnień kombatanckich, uprawnień przysługujących wdowom i wdowcom po kombatantach lub ofiarach represji, legitymacji dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, legitymacji dla osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę lub ZSRR, zaświadczeń dla żołnierzy-górników potwierdzających prawo do bezpłatnych leków oraz przywileje w zakresie opieki zdrowotnej.

 

Niezwykle ważnym obszarem działalności Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji są zadania związane udzielaniem pomocy pieniężnej Podopiecznym Urzędu: kombatantom oraz ofiarom represji, osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, a także wsparcia w korzystaniu z przysługujących Im uprawnień w zakresie pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej. Poza zadaniami wynikającymi wprost z ustaw, Departament przygotowuje i realizuje programy dedykowane poszczególnym grupom Podopiecznych, pozwalające na udzielanie celowego wsparcia finansowego w szczególności na pokrycie kosztów zakupu aparatów słuchowych, czy pobytu w sanatorium.

 

W ramach Departamentu działa także archiwum zakładowe oraz punkt informacyjny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

Departament Uroczystości
Dyrektor płk Artur Frączek
tel. 22 276 77 24

fax 22 250 52 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Dyrektora płk Mariusz Tomalski
tel. 22 276 77 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Uroczystości organizuje i współorganizuje uroczystości rocznicowe oraz kombatanckie w kraju i za granicą, prowadzi i koordynuje realizację innych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość Rzeczypospolitej oraz pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. Współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kombatanckimi oraz urzędami administracji publicznej zajmującymi się sprawami polskich kombatantów i ofiar represji poza granicami kraju. Sporządza roczne plany uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd. Ponadto opiniuje i sporządza wnioski o nadanie przez Prezydenta RP orderów i odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym w walkach o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a także opiniuje wnioski o mianowanie na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie. Przygotowuje i przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej projekty postanowień Prezydenta RP oraz decyzji personalnych Ministra Obrony Narodowej w sprawach mianowania kombatantów na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie (przedstawianych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym – Dz.U. z 1999 r. Nr 72, poz. 804 z późn. zm.). Opiniuje wnioski o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe osób przedstawianych na podstawie art. 76 ust. 8 p. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.), przedkładane do Urzędu przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. Realizuje również postanowienia zawarte w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230). Weryfikuje wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych nadawanych przez Szefa Urzędu.


nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien