Krąg osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określony został w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO BEZPŁATNEGO ZAOPATRZENIA W LEKI RP I RPZ

INWALIDA WOJENNY

Książka inwalidy wojennego-wojskowego wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51

OSOBA REPRESJONOWANA

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-52

MAŁŻONKOWIE INWALIDÓW WOJENNYCH LUB OSÓB REPRESJONOWANYCH POZOSTAJĄCY NA ICH WYŁĄCZNYCM UTRZYMANIU

Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ

lub

Książka inwalidy wojennego – wojskowego wydana przez ZUS lub Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS dla małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego

WDOWY I WDOWCY PO POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH, ZMARŁYCH INWALIDACH WOJENNYCH ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH UPRAWNIENI DO RENTY RODZINNEJ

Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ

lub

Zaświadczenie wydane przez organ rentowy o prawie do renty rodzinnej po poległym żołnierzu, zmarłym inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydana przez ZUS

ŻOŁNIERZE ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, PRZYMUSOWO ZATRUDNIANI W KOPALNIACH WĘGLA, KAMIENIOŁOMACH, ZAKŁADACH RUD URANU I BATALIONACH BUDOWLANYCH

Zaświadczenie potwierdzające prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

 

Uwagi:

 

Osobą represjonowaną, w świetle przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest osoba, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego jest to osoba, która została uznana za niezdolną do pracy wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ww. ustawy o kombatantach… O przyznaniu uprawnień osoby represjonowanej decyduje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 619 oraz z 2021 r. poz. 794), uprawnionymi do bezpłatnego zaopatrzenia w leki są osoby:

  • które otrzymały jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy,
  • w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy.

 

Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej…, osobom, które ukończyły 75. rok życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:  https://75plus.mz.gov.pl/. Wykaz ten jest modyfikowany i aktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia.


Apteki i punkty apteczne wydają pacjentom bezpłatnie leki z tego wykazu na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.


Zapewnienie osobom, które ukończyły 75. rok życia, bezpłatnego dostępu do lekarstw na podstawie wykazu zamieszczanego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia - pozostaje istotnym uzupełnieniem posiadanego przez kombatantów uprawnienia do leczenia poza kolejnością, mogącym wpłynąć na poprawę jakości ich życia poprzez zmniejszenie wydatków na niezbędne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

 

Raport 2016-2023

202306